Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Rotterdam Rail Feeding B.V. verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan worden gesteld in de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;

• Het beoordelen of u in aanmerking komt voor een functie bij Rotterdam Rail Feeding B.V.;

• Het beantwoorden van uw vragen als potentiële opdrachtgever;

• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven en of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemdedoeleinden:

• bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

• NAW-gegevens van de contactpersoon;

• E-mailadres van de contactpersoon;

• Telefoonnummer van de contactpersoon;

• IP-adressen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze voorzorgsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een email te sturen naar info@vh2017rnxrt-0.hosting-space.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 088-0114223.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.